دوازدهمين فراخوان آثار پژوهشي حوزه علميه خراسان

مقدمه
پژوهش، حيات‌بخش پيشرفت و توسعه است. امروزه نظام‌ها وكشورهايي پيشرفته محسوب مي‌شوند كه به صورت هدفمند و با نگاهي راهبردي اقدامات خُرد و كلان خود در عرصه‌هاي مختلف را مبتني بر بستر پژوهش و تحقيق‌مدارانه به انجام مي‌رسانند. در حقيقت پژوهش، تنها راهبرد نتيجه‌بخش براي دستيابي به چشم‌انداز و فرا چشم‌اندازهاي ترسيم شده در كلان حوزه‌هاي علمي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي مي‌باشد؛ چراكه شناسايي لوازم و